دفترمرکزی: مشهد

همراه و تلگرام: 937 7777 0915

ایمیل: info@PardisanElectronic.com

ساعت کار اداری: 9 الی 15:30